buskerud

Den kulturelle skolesekken er under omlegging

Rikskonsertene får ansvar for DKS

Lill Jacobsen @ Buskerud // 03.09.15

Den kulturelle skolesekken er under omlegging. Rikskonsertene får ansvar for DKS. Regjeringen melder at de omstrukturer Den kulturelle skolesekken. I samme omgang øker de midlene med 12,2 millioner kroner.

 Kulturdepartementet melder om at en omstrukturering skjer for å skape et tettere samarbeid mellom skole- og kultursektoren. De vil også øke kvaliteten på kulturtilbudet som tilbys elevene, og dette skal gjøres ved å gi et nytt og utvidet mandat til Rikskonsertene. Men dette vil også kreve at Rikskonserten vil få et nytt navn i fremtiden.

– Flere rapporter har påvist ujevn kvalitet, og behov for bedre samarbeid mellom skole- og kultursektor. Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene, og redusere byråkrati for kunstnere og artister, uttaler kulturminister Thorhild Widvey

 

Pressemeldingen inkluderer også det nye mandatet, som er gjengitt her:

 

–          Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger og være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen.
   

–          Forvalte statlige midler til DKS-ordningen, samt tilskuddsmidler til utvikling av ordningen

–          Samarbeide om innhold og kvalitet med høyere kunstutdanning, lærerutdanning, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner, produksjonsmiljøer og nasjonale aktører for Den kulturelle skolesekken.

–          Bidra til å fremme engasjement og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i opplæringen, og sikre at DKS-ordningen understøtter skolens læreplaner.

–          Drive rådgivning og veiledning overfor fylkeskommuner og kommuner, herunder gi råd om hvordan tilbud fra Den kulturelle skolesekken og kulturskolene kan benyttes i skolene, og videreformidle gode erfaringer med å koordinere kulturskolevirksomheten og DKS-tilbudene lokalt.

–          Basere sitt arbeid på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Initiere forskning og utviklingsarbeid, og stimulere og samarbeide med ulike fagmiljøer om forsknings- og utviklingsarbeid på regionalt og nasjonalt nivå.

–          Ha god kompetanse innen kunst- og kulturfag, kunstformidling, pedagogikk, skolefag, rammeplan og læreplanverk, arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor.

–          Bistå sentrale myndigheter i kultursektor og utdanningsektor med råd og tjenester i arbeidet med å realisere politiske føringer, og selv ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.

–          Føre forhandlinger med utøver- og rettighetsorganisasjoner.

–          Sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og tydelige og hensiktsmessige styringsstrukturer i DKS.

 

Turid Birkeland, Rikskonsertene

Turid Birkeland, Rikskonsertene