buskerud

Fylkeskommunenes rolle i Den kulturelle skolesekken

Fylkeskommunen er gitt et særskilt ansvar i forvaltningen av Den kulturelle skolesekken.

Fylkeskommunen skal ha en politisk behandlet plan for Den kulturelle skolesekken. Denne planen skal være basert på innspill fra kommuner, skoler og kultursektoren, og skal vise hvordan fylkeskommunen koordinerer, administrerer og selv bidrar til Den kulturelle skolesekken. Fylkeskommunen skal også samarbeide med fylkesmannens utdanningsavdeling.

Det er stor variasjon i hvordan Den kulturelle skolesekken er organisert i ulike fylker og kommuner. For oss i Buskerud er det et mål å formidle kunst og kultur på en måte som gjør elevene i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i framtiden på en reflektert og konstruktiv måte. Forutsetningen for å nå dette målet er at den kulturelle erfaringen gis gjennom opplevelser og egenaktivitet. Alle elever i fylket skal ha lik tilgang på kulturtilbud gjennom DKS, uansett bostedskommune.

Fylkeskommunen kvalitetssikrer produksjon, distribusjon og mottakelse av det regionale tilbudet. Det er også et fylkeskommunalt ansvar å opprette og vedlikeholde nettverkene for kommunekontakter og kulturkontakter.

Den kulturelle skolesekken finansieres av statlige spillemidler, i tillegg til midler fra fylkeskommune og kommune. Det er en tredeling av av spillemidlene Buskerud fylkeskommune mottar. 1/3 tilfaller fylkeskommunen til regional produksjon, innkjøp av produksjoner, og formidling av tilbudet. 1/3 fordeles til kommunene til lokale aktiviteter, etter fordelingsnøkkelen for kvalitetsutviklingsmidler i grunnopplæringen. 1/3 fordeles av fylkeskommunen etter årlig politisk behandling i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse.