buskerud

Kommune- og kulturkontakter

Den kulturelle skolesekken skal ha en lokal forankring i den enkelte kommune og skole, samt i lokale institusjoner, lag og foreninger på kulturfeltet. Administrasjonen i fylket har ansvaret for å bygge og vedlikeholde nettverk med disse aktørene.

Kommunekontakter
Hver enkelte kommune skal oppnevne en kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken. Kommunekontaktene har ansvaret for å utarbeide lokale DKS-planer og sørge for at disse blir politisk vedtatt. For å sikre et lokalt eierskap til Den kulturelle skolesekken må den enkelte kommune definere egne visjoner og mål. Disse skal beskrive hvordan man ønsker å styrke rollen kunst og kultur har i grunnskolen, og hvordan lokale kunst- og kulturressurser kan inkluderes i dette arbeidet. Kommunekontaktene koordinerer det lokale tilbudet innen Den kulturelle skolesekken, og utformingen av det lokale tilbudet skjer i samspill med det regionale tilbudet fra fylkeskommunen. Kommunekontaktene har også ansvaret for å vedlikeholde informasjon om skoler og kulturkontakter i turnéplanleggingsverktøyet KSYS, og å bidra til informasjonsflyten mellom fylkeskommunen og skolene.


Kulturkontakter
Alle skoler som er med i ordningen med Den kulturelle skolesekken skal ha en kulturkontakt. I utgangspunktet er det rektor som er skolens kulturkontakt, men vedkommende kan velge å delegere denne funksjonen til andre. Kulturkontaktene har ansvaret for at skolene er forberedt og har lagt til rette for kulturbesøk. God intern kommunikasjon på skolene er viktig for at de ulike kulturbesøkene skal fungere optimalt. Fylkeskommunen skal bidra til at arrangørkompetansen på mottakersiden er best mulig. Kulturkontaktene samarbeider tett med kommunekontakten og fylkets turnekoordinator.


 

Kommune- og kulturkontaktene inviteres årlig til Kulturtreff, regionsmøter og andre nettverksstimulerende tiltak.